dijous, 11 de febrer de 2016

Autoretrat #1

Forma:
Contingut:
Codis objectuals:
Codis gestuals:
Codis de color: (freds/càlids, simbologia)
Codis d'il·luminació:(dura/difosa)
Codis de composició:(vertical, obliqua, corba, etc)
Codis d'angulació de càmera: (horitzontal, picat, contrapicat)